/Finanse oraz ich podział – jak dzieli się pieniądze?

Finanse oraz ich podział – jak dzieli się pieniądze?

Finanse polegają na obrocie pewnych środków pieniężnych, poprzez ich nagromadzanie, wydawanie i dysponowanie nimi. Tak rzeczywiście finanse można dzielić wedle różnych kryteriów. Zazwyczaj jednak stosuje się newralgiczny podział ze względu takich reguł jak: przedmiotowe oraz podmiotowe. Gra toczy się o podział wedle kryterium przedmiotowego, to podział kapitałów odbywa się według przepływu pieniądza, podejścia dynamicznego- inaczej tak oznaczanych strumieni, oraz według stanów pieniądza, w skład których wchodzą podejścia statyczne i pieniężne zasoby.

Drugie kryterium, wedle jakiego dzieli się finanse to kryterium podmiotowe, które grupuje finanse na pięć różnych kategorii. Są to finanse: publiczne, gospodarstw domowych, banków, przedsiębiorstw, ubezpieczeń. Rozkład finansów jest niezwykle znaczącym elementem, albowiem na jego podstawie określa się, czego dotyczy obrót pieniądza. Podział finansów jest wobec tego pojęciem, który wywiera ogromny wpływ również na kumulowanie, rozporządzanie oraz wydawanie specyfików pieniężnych.

Kapitał dzieli się według różnych kryteriów wskutek czego funkcjonują rozmaite ich podziały. Jednym z funkcjonujących podziałów jest podział na finanse publiczne i prywatne. Jak sama nazwa wskazuje, w wypadku finansów publicznych, są to procesy gromadzenia, rozporządzania i wydawania środków finansowych, które połączone są z dobrami publicznymi. To, jakim sposobem wygląda obrót kapitałami publicznymi, regulowane jest w głównej mierze przez prawo. Sektor finansów powszechnych kreowany jest przez pewne podmioty. Należą do nich między innymi organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, sądy, firmy samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe i wiele innych.

Finanse publiczne spełniają również pewne wyznaczone funkcje, wśród których zamienić wolno na przykład funkcję alokacyjną, redystrybucyjną, kontrolną a też stabilizującą. Każda z nich spełnia swoje wskazane zadania. Wszystkie składają się na jedną całość, która zezwala na racjonalne gospodarzenie publicznymi środkami walutowymi.